Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Akákoľvek práca je spojená s rizikom ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Nižšie nájdete aktuálne bezpečnostné zásady. Zodpovednosť za dodržiavanie týchto odporúčaní je v rukách organizátora aktivity a každého zúčastneného dobrovoľníka a dobrovoľníčky. 

Pre firmy a zamestnávateľov, ktoré vysielajú dobrovoľníkov             

 • Účasť zamestnankýň a zamestnancov na podujatí Naše Mesto nezbavuje zamestnávateľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.) Zamestnávateľ posúdi, či dohodnutú činnosť zamestnankyne/-ci môžu vykonať, a to najmä s ohľadom na obsah pracovnej zmluvy, ale aj ich zdravotný stav, schopnosti, vek či odbornú spôsobilosť.
 • Organizátor aktivity ani Nadácia Pontis nezabezpečuje osobitné poistenie zamestnancov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť. V prípade úrazu sa postupuje rovnako ako pri pracovnom úraze. Úraz hláste aj koordinátorovi aktivity.
 • Organizátor aktivity je povinný poskytnúť vašim zamestnancom potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (viď nižšie).
 • Praktický tip, ako riešiť právne zastrešenie: Novela zákonníka práce umožňuje dohodu zamestnanca a zamestnávateľa na náhrade mzdy za čas voľna poskytnutého v rámci prekážky spočívajúcej vo výkone dobrovoľníckej činnosti.

 

Pre organizátorov aktivít (školy, mestá, neziskovky atď.), ktorí prijímajú dobrovoľníkov

 • Organizátor dobrovoľníckej aktivity je povinný poskytnúť dobrovoľníkom informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä o:
 • nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,
 • preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré organizácia vykonala na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
 • opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
 • Organizátor aktivity je povinný na svojom pracovisku zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vybavenie potrebnými ochrannými prostriedkami.
 • Organizátor aktivity zabezpečuje pre účastníkov lekárničku alebo autolekárničku.

 

Pre dobrovoľníčky a dobrovoľníkov - Všeobecné zásady a odporúčania

 • Dodržiavajte zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Nepreceňujte svoje sily a neváhajte požiadať o pomoc.
 • Rešpektujte pokyny koordinátorov.
 • Používajte ochranné prostriedky a vykonávajte činnosti podľa návodu na ich používanie a inštruktáže.
 • Majte so sebou preukaz poistenca a špecifické informácie a preukazy, ktoré sú potrebné zohľadniť v prípade úrazu.
 • Dodržiavajte zákaz požívania alkoholických nápojov a iných zakázaných látok.
 • Ak máte alergie alebo máte osobitné potreby v súvislosti s vaším zdravím, majte so sebou potrebné lieky či zdravotnícke pomôcky.
 • Dodržiavajte zákaz fajčenia. Fajčiť je možné iba na vyhradených miestach, ktoré určí koordinátor aktivity.
 • Dávajte si pozor na osobné veci a majte ich radšej pri sebe. O úschovu cenných vecí požiadajte koordinátora. 

 

Oblečenie a pracovné pomôcky

 • Firemní dobrovoľníci dostanú tričká so sloganom podujatia od svojich firemných koordinátorov pred termínom podujatia.
 • Príďte vhodne oblečení a obutí vzhľadom na typ aktivity, na ktorú ste prihlásení. Odporúčame variabilné oblečenie pre slnečné, veterné a mierne daždivé počasie a športovú, príp. terénnu obuv. Ak budete pomáhať v exteriéri, prineste si aj krém na opaľovanie s primeraným ochranným faktorom a prípravky proti uštipnutiu hmyzom, tzv. repelenty.
 • Náradie a ochranné pomôcky (vrátane pracovných rukavíc) potrebné na realizáciu aktivity zabezpečuje organizátor aktivít, ktorý vám ich rozdelí podľa typu práce. S náradím pracujte podľa pokynov a myslite na vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ľudí vo svojom okolí.
 • S náradím zaobchádzajte šetrne.

 

Čo robiť v prípade nehody

 • Každá organizácia je vybavená lekárničkou. Všetky vážnejšie poranenia hláste koordinátorovi, ktorý sa skontaktuje so zdravotníkom.
 • V súrnych prípadoch volajte Rýchlu zdravotnícku pomoc na čísle 155 alebo Linku tiesňového volania na čísle 112. Na Linke záchrany 0850 111 313 vám lekár dá radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci.
 • Poskytnite prvú pomoc: Karta prvej pomoci


Poistenie

 • Dobrovoľníci nie sú osobitne poistení organizátorom podujatia na práce a činnosti, ktoré budú vykonávať počas Nášho Mesta. Sú povinní dodržiavať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.