Revitalizácia lavičiek v školskom areáli

Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad

Info o aktivite

Dobrovoľníci očistia 12 lavičiek v areáli školy od starej farby a hrdze a nanovo ich vymaľujú.

Info o organizácii

Sme školou, ktorá pozostáva z dvoch organizačných jednotiek - základnej a materskej školy, ktorú v súčasnosti navštevuje 563 žiakov v základnej škole a 190 v materskej škole, na chode školy sa podieľa viac ako 90 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Areál školy je využívaný žiakmi nielen počas vyučovania, ale aj počas mimoškolských aktivít, zároveň slúži aj ako prechodová zóna pre ďalších obyvateľov, nakoľko je škola umiestnená na rozhraní sídliska Poprad-Západ a priemyselnej zóny s viacerými obchodmi a firmami. Súčasťou vonkajšieho areálu je aj dopravné ihrisko a multifunkčné ihrisko. Postupne sa snažíme vnútorné aj vonkajšie priestory obnovovať tak, aby sa stali pre našich žiakov priestormi, v ktorých sa cítia dobre a radi v nich trávili aj svoj voľný čas, keďže priestory školy sú v súčastnosti využívané už takmer 50 rokov.

Info o projekte

Postupne sa snažíme renovovať vnútorné priestory školy, aj vonkajší areál a zároveň ich obohacovať o nové prvky tak, aby sme vytvorili zmysluplný priestor, kde by žiaci a deti nielen získavali nové vedomosti, nadobúdali nové zručnosti, ale aj trávili svoj voľný čas. Počas najbližšieho obdobia je pre nás cieľom pokračovať v úpravách exteriéru školy - zrevitalizovať lavičky, natiahnuť tieniacu sieť, ktorá by zabránila prenosu odpadu z hlavnej cesty a interiéru - vytvoriť a nalepiť výukové nálepky na schody. Do týchto aktivít plánujeme zapojiť v tomto roku troch zodpovedných koordinátorov a dobrovoľníkov z radov žiakov, keďže ide o pomerne rozsiahle práce, uvítali by sme aj pomoc dobrovoľníkov.

Realizácia

Komenského 587/15, Poprad

Občerstvenie

pitný režim (voda, káva, čaj) a obed v školskej jedálni

Organizátor Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad
Počet voľných miest 14 / 24
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Náhradný termín 16. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia Komenského 587/15
Čas stretnutia 8:30 h