Aktivita 10: Krajšie verejné športoviská: Skrášlenie okolia športového areálu Janotova 12

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Info o aktivite

Športový areál Janotova 12 sa nachádza v miernom kopci smerom na sídlisko Dlhé diely. Športový areál je po celom obvode oplotený betónovým múrikom a kovovým plotom. Radi by sme spolu s dobrovoľníkmi spríjemnili estetický vzhľad tohto verejne prístupného areálu. Chceli by sme natrieť betónový múrik a dať nový náter kovovému oploteniu okolo celého športového areálu.

Info o organizácii

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nachádzajúca sa v okrese Bratislava IV. Odborne, administratívne a organizačne zabezpečuje činnosti samosprávy Miestny úrad mestskej časti. Zároveň vykonáva úlohy zadané starostom alebo miestnym zastupiteľstvom. Mestská časť Karlova Ves je taktiež zriaďovateľom materských a základných škôl. Pod jej pôsobnosť spadá športové dianie cez oddelenie športu a kultúrne dianie v mestskej časti organizuje pomocou Karloveského kultúrneho centra a Karloveskej knižnice. Miestny úrad v mene mestskej časti vypracúva a podáva projekty do relevantných výziev na podporu aktivít najmä v oblasti kultúrnej, vzdelávacej, športovej, sociálnej a v oblasti životného prostredia. Informácie o všetkých realizovaných projektoch sú priebežne publikované na webovej stránke obce: www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/.

Info o projekte

Projekt NAŠA KRAJŠIA KARLOVA VES 2023 zahŕňa 11 aktivít, ktoré sa budú konať na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Aktivity sú zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných priestorov určených na relax a aktívny oddych nielen obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj návštevníkov z iných častí Bratislavy. Spoločnými silami oživíme verejné parky a detské ihriská, natrieme zábradlia a múriky, skrášlime priestory a okolie Karloveskej knižnice. Plánujeme zapojiť spolu 107 dobrovoľníkov a minimálne 17 zástupcov miestneho úradu našej mestskej časti.

Realizácia

Janotova 12, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava

Občerstvenie

Občerstvenie dobrovoľníkov bude zabezpečené formou bagiet a minerálky.

V prípade nepriaznivého počasia

V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita bude konať v náhradnom termíne.

Organizátor Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Počet voľných miest 0 / 12
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 12:00 h
Náhradný termín 16. 6. 2023 09:00 - 12:00 h
Miesto stretnutia pred športovým areálom, Janotova 12, Bratislava-Karlova Ves
Čas stretnutia 8:45 h