Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Späť na výber

Aktivita 10: Krajšie verejné športoviská: Skrášlenie okolia športového areálu Janotova 12

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Info o aktivite

Športový areál Janotova 12 sa nachádza v miernom kopci smerom na sídlisko Dlhé diely. Športový areál je po celom obvode oplotený betónovým múrikom a kovovým plotom. Radi by sme spolu s dobrovoľníkmi spríjemnili estetický vzhľad tohto verejne prístupného areálu. Chceli by sme natrieť betónový múrik a dať nový náter kovovému oploteniu okolo celého športového areálu.

Info o organizácii

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nachádzajúca sa v okrese Bratislava IV. Odborne, administratívne a organizačne zabezpečuje činnosti samosprávy Miestny úrad mestskej časti. Zároveň vykonáva úlohy zadané starostom alebo miestnym zastupiteľstvom. Mestská časť Karlova Ves je taktiež zriaďovateľom materských a základných škôl. Pod jej pôsobnosť spadá športové dianie cez oddelenie športu a kultúrne dianie v mestskej časti organizuje pomocou Karloveského kultúrneho centra a Karloveskej knižnice. Miestny úrad v mene mestskej časti vypracúva a podáva projekty do relevantných výziev na podporu aktivít najmä v oblasti kultúrnej, vzdelávacej, športovej, sociálnej a v oblasti životného prostredia. Informácie o všetkých realizovaných projektoch sú priebežne publikované na webovej stránke obce: www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/.

Aktivita 10: Krajšie verejné športoviská: Skrášlenie okolia športového areálu Janotova 12

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

IBM 1
ČSOB 11

Termín

16. 6. 2023

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

0 / 12

Realizácia

Janotova 12, Bratislava-Karlova Ves

Bratislava

Miesto stretnutia

pred športovým areálom, Janotova 12, Bratislava-Karlova Ves

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

Občerstvenie dobrovoľníkov bude zabezpečené formou bagiet a minerálky.

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 16. 6. 2023 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

Projekt NAŠA KRAJŠIA KARLOVA VES 2023 zahŕňa 11 aktivít, ktoré sa budú konať na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Aktivity sú zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných priestorov určených na relax a aktívny oddych nielen obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj návštevníkov z iných častí Bratislavy. Spoločnými silami oživíme verejné parky a detské ihriská, natrieme zábradlia a múriky, skrášlime priestory a okolie Karloveskej knižnice. Plánujeme zapojiť spolu 107 dobrovoľníkov a minimálne 17 zástupcov miestneho úradu našej mestskej časti.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia