Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

PRESUNUTÝ TERMÍN: Krajšie verejné športoviská: skrášlenie športovo-rekreačného areálu Majerníkova

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Info o aktivite

Športovo-rekreačný areál na Majerníkovej ulici sa nachádza na sídlisku Dlhé diely. Obľúbený verejný areál tvorí bežecký ovál, beach volejbalové ihrisko, ihrisko s basketbalovými košmi, minifutbalové ihrisko a ihrisko na hokejbal. V areáli sa realizujú zelené aktivity v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu a podporu biodiverzity. Areál je oplotený kovovým plotom, ktorý bude potrebné celý natrieť a areál vyčistiť od drobného odpadu.

Info o organizácii

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nachádzajúca sa v okrese Bratislava IV. Odborne, administratívne a organizačne zabezpečuje činnosti samosprávy Miestny úrad mestskej časti. Zároveň vykonáva úlohy zadané starostom alebo miestnym zastupiteľstvom. Mestská časť Karlova Ves je taktiež zriaďovateľom materských a základných škôl. Pod jej pôsobnosť spadá Karloveský športový klub a kultúrne dianie v mestskej časti organizuje pomocou Karloveského kultúrneho centra a Karloveskej knižnice. Miestny úrad v mene mestskej časti vypracúva a podáva projekty do relevantných výziev na podporu aktivít najmä v oblasti kultúrnej, vzdelávacej, športovej, sociálnej a v oblasti životného prostredia.

PRESUNUTÝ TERMÍN: Krajšie verejné športoviská: skrášlenie športovo-rekreačného areálu Majerníkova

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Národná banka Slovenska 60

Termín

17. 6. 2022

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

0 / 60

Realizácia

Areál Majerníkova

Bratislava

Miesto stretnutia

pred vchodom do areálu zo strany ulice Majerníkova (zastávka autobusu ZŠ Majerníkova)

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

Občerstvenie dobrovoľníkov bude zabezpečené formou bagiet a minerálky.

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 17. 6. 2022 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

Projekt NAŠA KRAJŠIA KARLOVA VES 2022 zahŕňa 14 aktivít, ktoré sa budú konať na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Aktivity sú zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných priestorov určených na relax a aktívny oddych nielen obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj návštevníkov z iných častí Bratislavy či iných miest. Spoločnými silami oživíme verejné parky a detské ihriská, okolie Karloveského centra kultúry, natrieme lavičky, zábradlia, múriky, ploty a hracie prvky. Skrášlime priestory materských škôl, športové areály a priestory denného centra, vyplejeme záhony, umyjeme okná. Plánujeme zapojiť spolu 308 dobrovoľníkov a minimálne 19 zástupcov miestneho úradu našej mestskej časti.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia